Iechyd

Iechyd

Gwybodaeth am Berthnasau, Cymorth Cyntaf ac Iechyd Meddwl ac adnoddau cysylltiedig.

Dinasyddiaeth

Dinasyddiaeth

Gwybodaeth am Wleidyddiaeth, Pleidleisio a Hawliau Plant ac adnoddau cysylltiedig.

Byw’n Annibynnol

Byw’n Annibynnol

Gwybodaeth am Dai, Trethi, Gyrfaoedd, Sgiliau Arian a Choginio, ac adnoddau cysylltiedig.

Mae ABCh yn bwysig!

Dangoswch eich cefnogaeth i Gyngor Ieuenctid Caerdydd drwy lofnodi ein hymgyrch am gwricwlwm gwell i baratoi pobl ifanc am fywyd.

Llofnodwch yr ymgyrch a thrydarwch eich cefnogaeth gyda #SgiliauAmOes 

Sgiliau Bywyd – Adnodd ar-lein ar gyfer ABCh

 • Sut i ddefnyddio Sgiliau Bywyd

  Mae Sgiliau Bywyd yn adnodd ar-lein sy’n addas i athrawon ei ddefnyddio yng nghyd-destun ABCh.

  Mae wedi’i datblygu gan Gyngor Ieuenctid Caerdydd, gan ddefnyddio’r wybodaeth a gesglir o arolygon â phobl ifanc yng Nghaerdydd.

  1. Dewiswch eich pwnc
  2. Edrychwch drwy’r disgrifiadau cynnwys
  3. Cliciwch ar yr eicon
  4. Cysylltwch â ni i gyflwyno sylwadau ac i awgrymu cynnwys newydd.
 • Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC)

  Pwy yw CIC?

  Mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) yn rhwydwaith o bobl ifanc rhwng 11-25 oed, sy’n hybu newid positif ac yn gweithio i wneud Caerdydd yn lle gwell i fyw, gweithio a chwarae.

  Beth mae CIC yn ei wneud?

  Pob blwyddyn, rydym yn cynnal arolwg gyda miloedd o bobl ifanc sy’n byw yng Nghaerdydd a darganfod beth yw eu prif bryderon. Yna, rydym yn datblygu gweithrediadau ac ymgyrchoedd ynghylch y prif faterion.
  Ers dwy flynedd, mae 'Cwricwlwm sy’n eich paratoi ar gyfer bywyd' wedi bod yn un o 3 phrif fater Caerdydd. O ganlyniad, bu i CIC gynnal arolwg ar-lein i ddysgu mwy am y mater pwysig hwn.

  Ffeithiau Allweddol am yr Arolwg Ar-lein:

  • 1035 o ymatebwyr, 48% gwrywod 52% benywod
  • 50% o flynyddoedd 7-9, 30% o flynyddoedd 12/13 a 7% wedi gadael yr ysgol
  • Gwnaeth bron hanner o’r bobl ifanc nodi nad oeddent yn fodlon ar eu gwersi ABCh
  • Roedd hanner y bobl ifanc o'r farn nad oedd ABCh yn eu paratoi ar gyfer bywyd

  Beth oedd pobl ifanc yn ei ddweud wrth drafod eu profiad o ABCh yng Nghaerdydd?

  Er bod peth o’r gwaith sy’n cael ei ddysgu yn ABCh yn berthnasol, nid oes ganddo unrhyw sylwedd mewn rhai meysydd.

  Hoffwn ddysgu sgiliau fyddai’n helpu meithrin sgiliau bywyd, megis sut mae trethi'n gweithio neu opsiynau gyrfa gwahanol, gwleidyddiaeth, gwirfoddoli a thai.

  Byddai’n braf pe byddai siaradwr gwadd yn dod i roi gwers ar y pwnc.

  Wedi’i ddysgu'n wael, wedi'i esgeuluso fel pwnc. Mae angen athrawon sy’n arbenigo yn y pwnc NID ATHRAWON LLANW!

  Yn ogystal, nid oes iddo arwyddocâd digonol gan fod athrawon yn cael eu tynnu o feysydd eraill i’w ddysgu.

  Mae angen mwy o wersi ar sut i reoli eich bywyd eich hun yn annibynnol.

  Ar hyn o bryd, mae’n teimlo fel pwnc i lenwi amser.

  Dylem ddysgu mwy am ein hawliau dynol, sut i riantu'n briodol, sut i adnabod anhwylder meddyliol.

  Nid yw’r rhan fwyaf ohonom yn gymwys i bleidleisio, nid oherwydd ein bod yn anaeddfed, ond oherwydd nad ydym yn deall digon am wleidyddiaeth.

  Mae pobl angen gwybod fod iechyd meddwl yn bwysig a dylai amser gael ei dreulio'n ein haddysgu amdano, nid ei roi o'r neilltu gan fod yr ysgol eisiau canlyniadau TGAU gwell mewn Mathemateg a Saesneg.

 • Creu Sgiliau Bywyd o gasgliadau’r arolygon

  Sut wnaethom ddefnyddio canlyniadau’r arolygon i ddatblygu Sgiliau Bywyd?

  Gofynnom ‘Pa bynciau dylai pobl ifanc gael eu dysgu mewn gwersi ABCh i’w paratoi ar gyfer bywyd?'

  • Addysg Ryw
  • Sgiliau Ariannol
  • Cymorth Cyntaf
  • Gyrfaoedd
  • Cyflogaeth a Threthi
  • Iechyd Meddwl
  • Perthnasoedd Rhianta
  • Hawliau Plant
  • Tai
  • Bwlio
  • Ysmygu
  • Byw’n Annibynnol
  • Bwyta’n Iach
  • Dogfennau (Pasbort / trwydded)

  Yna defnyddiodd CIC ddata’r arolwg i fapio pa bynciau oedd yn cael eu haddysgu yng Nghaerdydd ar hyn o bryd.

  Roedd nifer o’r pynciau a nodwyd fel Bwlio, Ysmygu, Bwyta’n Iach yn cael eu haddysgu’n eang.

  Yna roedd gennym restr o bynciau yr oedd angen eu haddysgu mewn gwersi ABCh.

  Rydym wedi datblygu'r adnodd Sgiliau Bywyd o amgylch y pynciau hyn i helpu athrawon a gweithwyr ieuenctid i fodloni anghenion pobl ifanc.

  Y pynciau yw:

  • Cyflogaeth a Threthi
  • Byw’n Annibynnol
  • Dogfennau (Pasbort / trwydded)
  • Tai
  • Rhianta
  • Sgiliau Ariannol
  • Cymorth Cyntaf
  • Teithio
  • Iechyd Meddwl
  • Coginio
  • Democratiaeth Leol a Chenedlaethol
  • Hawliau Plant
  • Addysg Ryw
  • Gyrfaoedd

Beth mae pobl yn ei ddweud am Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh)

 • Yr Athro Graham Donaldson – Adroddiad Dyfodol Llwyddiannus

  Yn benodol, hoffai plant a phobl ifanc weld fwy o ffocws ar gymwyseddau cymdeithasol cyffredinol – sgiliau bywyd, hyder personol ac addysg bersonol a chymdeithasol.

  Dylai'r cwricwlwm sicrhau bod ein holl blant a phobl ifanc yn unigolion iach a hyderus sydd â’r sgiliau a'r wybodaeth i reoli eu bywydau pob dydd mewn modd mor annibynnol â phosib.

 • Estyn

  Wrth werthuso sgiliau cymdeithasol a bywyd y disgyblion, dylai arolygwyr ystyried pa mor barod yw’r disgyblion ar gyfer bywyd a gwaith y tu allan i'r ysgol.
  1.2.4: social and life skills
 • Llywodraeth Cymru

  Mae ein fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) ar gyfer plant rhwng 7-19 oed yng Nghymru yn cynnig canllawiau i ysgolion ac athrawon ar sut i ddysgu ABCh.

  Mae gofyn i athrawon ddeall anghenion dysgu amrywiol eu dysgwyr a gwneud pob dim hyd eu gallu i ddarparu'r addysg orau posib er mwyn iddynt allu cyflawni eu potensial, waeth beth fo’u hamgylchiadau personol.

  Dylai addysgwyr ddarparu:
  ‘Cwricwlwm ystyrlon, perthnasol a chyffrous a bodloni anghenion penodol eu dysgwyr ac ehangu eu datblygiad cyffredinol’.
 • Phobl Ifanc

  Mae ABCh yn helpu plant a phobl ifanc i ddeall beth fydd yn digwydd yn y dyfodol.

  Mae ABCh yn addysgiadol iawn, a gall wella ein dealltwriaeth.

  Mae angen dysgu plant i beidio â gwneud camgymeriadau gwirion pan maent yr oed cywir ac ar yr adeg gywir.

  Mae ABCh yn ein paratoi ar gyfer bod yn oedolion sy’n edrych ar ôl ein hunain.

  Mae ABCh yn gymorth mawr o ran ein haddysgu i’r dyfodol a beth i’w wneud gyda’ch iechyd a’ch perthnasoedd.

Llun Gwybodaeth Arolygon

6b8fa4 c85ac3d6406c4251b1f696ff1dfb5a8dmv1  Tools4Life InfoGraphic July2017

Twitter

CardiffYouthCouncil

It was great to see you this evening and welcome you into the fold!! Thank you for joining us and being so involved. It was our first meeting, in person, for 19 months and you helped to make it a really inclusive and fun affair!! twitter.com/woodcouncil2/s…

Read more

CardiffYouthCouncil

Highly recommended getting involved and help make our voices heard!! twitter.com/YoungWalesCIW/…

Read more

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.