Iechyd

 • Cymorth Cyntaf

  Everyday First Aid

  Everyday First Aid

  H BRC
  Cymorth cyntaf pob dydd, Hawdd i'w ddysgu, hawdd i'w gofio.

  Explore

  St. John Ambulance - Bleeding

  St. John Ambulance - Bleeding

  H SJA
  Yn yr adran hon, gallwch ddarganfod beth i’w wneud am waedu a cholli gwaed. Gallwch ddysgu sut i roi triniaeth cymorth cyntaf am friwiau, crafiadau, gwaedu o’r trwyn a gallwch ddarganfod beth i'w wneud os bydd rhywun yn gwaedu'n ddifrifol.

  Explore

  British Red Cross - Teaching

  British Red Cross - Teaching

  H BRC
  Llwyth o adnoddau, gan gynnwys cynlluniau gwersi, cystadlaethau, chwarae rôl a ffilmiau ar un thema.

  Explore

  First Aid for Life

  First Aid for Life

  H FA4L
  Dyma ychydig o fideos Hyfforddiant Cymorth Cyntaf sy'n arddangos y math o bethau yr ydym yn eu dysgu ar ein cyrsiau:

  Explore

  Life. Live it.

  Life. Live it.

  H BRC
  Croeso i Fywyd. Gwnewch y mwyaf ohono. Addysg cymorth cyntaf i blant. Rydym o'r farn bod cymorth cyntaf yn sgil bywyd y gall pawb ac y dylai pawb ei ddysgu. Rydym eisiau i bob unigolyn rhwng 6-11 oed yn y DU gael y cyfle i ddysgu'r sgiliau a magu'r hyder i achub bywydau!

  Explore

  NHS First Aid

  NHS First Aid

  H NHS
  Dewisiadau’r GIG Bob blwyddyn yn y DU, mae miloedd o bobl yn marw neu'n cael eu hanafu'n ddifrifol mewn damweiniau. Gallai llawer o farwolaethau gael eu hatal pe rhodder cymorth cyntaf cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd.

  Explore

  St. John Ambulance - Teaching

  St. John Ambulance - Teaching

  H SJA
  Mae ein modiwlau dysgu yn cynnwys ystod o sefyllfaoedd cymorth cyntaf a thriniaeth i blant eu dysgu.

  Explore

  NHS A-Z

  NHS A-Z

  H NHS
  Cyflyrau a thriniaethau.

  Explore

 • Internet Safety

  Connect Safely

  Connect Safely

  H ConnectSafely
  Diogelwch Cyfrinair. Mae cyfrinair cryf yn hanfodol i aros yn ddiogel ar-lein. Sicrhewch eu bod yn gwybod sut i wneud!

  Explore

  How-To Geek

  How-To Geek

  H How2Geek
  Pam fod gwrthfeirysau yn hanfodol! Mae rhyw fath o firws ar y mwyafrif o gyfrifiaduron. Addysgwch sut mae amddiffyn yn eu herbyn.

  Explore

  Stay Safe Online

  Stay Safe Online

  H SSO
  Sut i ddysgu? Llawer o adnoddau ar sut mae dysgu diogelwch ar-lein gyda gwybodaeth ar sut i addysgu.

  Explore

  Life Hacker

  Life Hacker

  H LifeHacker
  Mae hwn yn ymwneud â’r hyn yw adnabod Dwy-Ffactor a pham dylid ei gael.

  Explore

  Tails

  Tails

  H Tails
  Mae dysgu sut i aros yn ddienw ar-lein yn hanfodol i ryddid myfyriwr.

  Explore

  ThioJoe

  ThioJoe

  H ThioJoe
  Wi-Fi cyhoeddus, a sut i’w osgoi. Y tebygrwydd yw fod Wi-Fi cyhoeddus ei hun gan eich ysgol sy’n rhoi myfyrwyr mewn perygl.

  Explore

 • Iechyd Meddwl

  Mind

  Mind

  H Mind
  Deall iechyd meddwl.

  Explore

  Hyb Meddwl

  Hyb Meddwl

  H MindHub
  Hyb Cyngor Ieuenctid Caerdydd sy’n cynnal ystod eang o adnoddau digidol i roi gwybodaeth i bobl ifanc am iechyd emosiynol a materion llesiant.

  Explore

  Time to Change

  Time to Change

  H TimetoChange
  Sefydliadau sydd ynghlwm wrth faterion iechyd meddwl.

  Explore

  PSHE Association

  PSHE Association

  H PSHE
  Canllawiau a chynlluniau gwersi i ysgolion ar sut i baratoi i ddysgu am iechyd meddwl a llesiant emosiynol.

  Explore

  Psych Central

  Psych Central

  H PC
  Cyflyrau iechyd meddwl.

  Explore

  Time to Change - Mental Health & Stigma

  Time to Change - Mental Health & Stigma

  H TimetoChange
  Stori ryngweithiol a dull dysgu i helpu pobl ifanc i fynd i’r afael â stigma a gwahaniaethu ynghylch iechyd meddwl.

  Explore

 • Rhyw a Pherthnasoedd Iach

  Mae Addysg Rhyw a Pherthnasoedd (ARhPh) yn cynnwys dysgu am yr elfennau emosiynol, cymdeithasol a chorfforol am dyfu i fyny, perthnasoedd, rhyw, rhywioldeb dynol a iechyd rhywiol.

  CASH

  CASH

  H SchoolPortal
  Hybu sgiliau pobl ifanc o ran adolygu effaith a dylanwad yr wasg a phornograffi ac i helpu i’w diogelu mewn cymdeithas gynyddol rywiol.

  Explore

  Cardiff & Vale Cyngor ar Bopeth

  Cardiff & Vale Cyngor ar Bopeth

  H CardiffandVale
  Rydym yn rhoi cyngor di-dâl, annibynnol, cyfrinachol a diduedd i bawb ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau.

  Explore

  FPA

  FPA

  H FPA
  Diffiniad o'r Camau Allweddol: Deddfwriaeth a pholisi’r llywodraeth - Cyfrinachedd - A yw ABCh o fudd? - Barnau rhieni a phobl ifanc am ABCh.

  Explore

  Healthy Schools

  Healthy Schools

  H HealthySchools
  Ystod o adnoddau gan gynnwys hyfforddiant, gwybodaeth, canllawiau ac ymchwil.

  Explore

  Hwb

  Hwb

  H Hwb
  Ceir llawer o adnoddau dysgu ar wefan Llywodraeth Cymru.

  Explore

  FPA - Fact Sheets

  FPA - Fact Sheets

  H FPA
  Pwyntiau allweddol ar Daflen Ffeithiau.

  Explore

  Dysgu Cymru - Bwlio

  Dysgu Cymru - Bwlio

  H LearningWales
  Parchu eraill: canllawiau gwrth-fwlio Llywodraeth Cymru.

  Explore

  RSE Hub

  RSE Hub

  H RSE
  Mae’r Hyb ARhPh yn bwriadu rhoi cefnogaeth gredadwy a defnyddiol perthnasol i addysgwyr ar bob agwedd ar Berthnasoedd a Rhyw.

  Explore

  Sex Education Forum

  Sex Education Forum

  H SEForum
  Adnodd ysgol gynradd i helpu disgyblion i fod yn ddiogel mewn sefyllfaoedd ar-lein ac mewn bywyd – cyngor newydd sy’n rhoi canllawiau ar sut all oedolion, athrawon a disgyblion gymryd rhan yn y broses o adolygu a diweddaru polisi addysg rhyw a pherthnasoedd eu hysgol (£4.99).

  Explore

  Terrence Higgins Trust

  Terrence Higgins Trust

  H THT
  Gwybodaeth i Bobl Ifanc ar: Glasoed – organau rhywiol – Rhyw a Chi – Rhywedd a rhyw – Datgelu Rhywioldeb – Profi am Glamydia a thriniaeth.

  Explore

  Llywodraeth Cymru

  Llywodraeth Cymru

  H WelshGovernment
  Mae’r canllaw hwn yn cydnabod pwysigrwydd lleoliadau addysgol fel amgylchoedd lle gellid meithrin agweddau positif tuag at gydraddoldeb rhywiol a pherthnasoedd parchus ac iach drwy ddull sy'n seiliedig ar hawliau.

  Explore

  Dysgu Cymru - Rhyw a Pherthnasoedd

  Dysgu Cymru - Rhyw a Pherthnasoedd

  H LearningWales
  Canllawiau ar sut ddylai ysgolion ddatblygu eu polisi addysg rhyw.

  Explore

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.