Byw’n Annibynnol

 • Manteision

  Cyngor ar Bopeth

  Cyngor ar Bopeth

  L CAdvice
  Cyngor defnyddwyr sy’n rhoi trawstoriad o’r bobl wahanol allasai fod yn gymwys i dderbyn budd-daliadau.

  Explore

  Benefits Calculators

  Benefits Calculators

  L Gov
  Gwefan swyddogol gan y llywodraeth yn dangos i chi pwy fyddai’n gymwys i dderbyn budd-daliadau a sut i gyfrifo’r swm y byddech yn ei dderbyn.

  Explore

  Jobseeker's Allowance (JSA)

  Jobseeker's Allowance (JSA)

  L Gov
  Gwefan swyddogol y llywodraeth yn egluro Lwfans Ceisio Gwaith a phwy sy’n gymwys i’w dderbyn.

  Explore

  Sky News on Benefits

  Sky News on Benefits

  L SkyNews
  Dengys y fideo hwn drawstoriad sydyn o faint o wariant llywodraeth y DU sy’n mynd ar fudd-daliadau.

  Explore

 • Gyrfaoedd

  Gov.uk

  Gov.uk

  L Gov
  Canllawiau gyrfa ac ysbrydoliaeth mewn ysgolion.

  Explore

  Barclays Life Skills

  Barclays Life Skills

  L LifeSkills
  Canllaw ar drefnu a rheoli profiad gwaith i athrawon.

  Explore

  Self-employment

  Self-employment

  L Gov
  Mae gwefan swyddogol y llywodraeth hon yn dangos pa feini prawf sydd eu hangen i ddod yn hunangyflogedig.

  Explore

  Bytestart

  Bytestart

  L ByteStart
  Mae Bytestart yn mynd â chi drwy’r camau nodweddiadol y byddech yn eu cymryd i fod yn hunangyflogedig.

  Explore

 • Coginio

  Vegan on a Budget

  Vegan on a Budget

  L VeganSociety
  Bwyd fegan ar gyllideb. Nid oes rhaid i ddeiet fegan cytbwys fod yn ddrytach na siopa am ddeiet arferol. Gyda'n syniadau ni a'ch creadigrwydd chi, efallai y byddwch hyd yn oed yn arbed arian!

  Explore

  Hungry Healthy Happy

  Hungry Healthy Happy

  L HHH
  Bwyta’n Iach heb Wario Gormod – Rhestr Siopa a Chynllun Prydau.

  Explore

  Jamie Oliver

  Jamie Oliver

  L JamieOliver
  Ryseitiau rhad a hawdd.

  Explore

  Community Food & Health

  Community Food & Health

  L Scotland-Food
  Canllawiau a phecynnau gwybodaeth.

  Explore

  Jamie Oliver: Youtube

  Jamie Oliver: Youtube

  L JamieOliver
  Fideos YouTube Jamie Oliver: fideos tiwtorial a ryseitiau.

  Explore

  Urban Tastebud

  Urban Tastebud

  L UT
  400+ o Ryseitiau Rhad Heb Glwten (Heb Wario Gormod!).

  Explore

  Vegetarian for Life

  Vegetarian for Life

  L VfL
  Coginio’n Rhad.

  Explore

  Vegan Society: Recipes

  Vegan Society: Recipes

  L VeganSociety
  Syniadau blasus: Parhewch i fwyta teisenni a bwydydd cysurus, cyris a phrydau iach – a bron iawn pob un o’ch hoff brydau – mewn modd fegan.

  Explore

 • Trethi a Chyflogaeth

  Free Teaching Resources

  Free Teaching Resources

  L Free
  Menter am Ddim CA3 Adnoddau Dysgu i Athrawon Uwchradd.

  Explore

  Quintessential

  Quintessential

  L LiveCareer
  Templedi ac enghreifftiau o CV.

  Explore

  University of Leeds

  University of Leeds

  L UoL
  Ffug Gyfweliadau.

  Explore

  eKnowID

  eKnowID

  L eKID
  Gwiriadau cefndir personol.

  Explore

  Skills You Need

  Skills You Need

  L SkillsYouNeed
  Dyma restr i helpu myfyrwyr o’r pethau i’w gwneud a pheidio â’u gwneud mewn unrhyw gyfweliadau yn y dyfodol.

  Explore

  The Guardian

  The Guardian

  L TheGuardian
  Adnodd gan y Guardian yn rhoi awgrymiadau ar sut i lwyddo mewn unrhyw gyfweliadau y bydd myfyrwyr yn cerdded i mewn iddynt.

  Explore

  University of Bristol

  University of Bristol

  L UoB
  Mae gwefan Prifysgol Bryste yn llawn awgrymiadau defnyddiol ar sut mae ‘Dod yn fwy cyflogadwy’.

  Explore

  University of Edinburgh

  University of Edinburgh

  L UoE
  Cymerwch olwg ar farn Prifysgol Caeredin ar sut i gynyddu eich gobeithion o gael eich cyflogi.

  Explore

 • Tai

  Money Saving Expert

  Money Saving Expert

  L MSE
  ISA Arian Parod i Brynwyr Tro Cyntaf.

  Explore

  Caerdydd: Tai

  Caerdydd: Tai

  L Cardiff
  Gwefan Dai Cyngor Caerdydd.

  Explore

  NUS

  NUS

  L NUS
  Cyngor a chanllawiau ar lety i fyfyrwyr.

  Explore

  Need to Know

  Need to Know

  L NeedtoKnow
  Cyfraith Gyffredin ar Dai.

  Explore

  Shelter

  Shelter

  L Shelter
  Mae’r modiwl Dinasyddiaeth yn defnyddio gemau, cardiau dadlau, fideo ac astudiaethau achos sy’n annog disgyblion i ymchwilio i ddigartrefedd a’r angen am dai.

  Explore

  Gov.uk

  Gov.uk

  L Gov
  Hawliau a Chyfrifoldebau Rhentu Preifat.

  Explore

 • Sgiliau Ariannol

  Dysgu Cymru - Addysg Ariannol

  Dysgu Cymru - Addysg Ariannol

  L LearningWales
  Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu ystod o ddeunyddiau addysg ariannol i’w defnyddio gan ysgolion cynradd ac uwchradd, awdurdodau lleol ac/neu gonsortia i ddatblygu hyfforddiant o ansawdd i athrawon.

  Explore

  Money Saving Expert

  Money Saving Expert

  L MSE
  I addysg ariannol lwyddo mewn ysgolion, mae angen adnoddau syml ar athrawon, mae angen iddynt wybod beth i'w ddysgu a sicrhau bod y disgyblion yn cymryd rhan mewn gwersi hwylus - Adnoddau a dolenni.

  Explore

  Booty Shaker

  Booty Shaker

  L PFEG
  Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnig ffordd anffurfiol wedi’i strwythuro i ymchwilio i’r materion ariannol a drafodir ar y tudalennau ar-lein i fyfyrwyr a'r app ffôn clyfar.

  Explore

  Bills

  Bills

  L MM_MS
  Mae ‘Biliau’ MoneyMakesSense yn cwmpasu pob ongl ar wariant unigolyn fel oedolyn, gan roi syniad call i fyfyrwyr ar yr hyn y gallant fod yn gwario’u harian arno pan gânt eu swydd gyntaf.

  Explore

  Unicef

  Unicef

  L Unicef
  Mae gan yr adnodd ddysgu faterion cyfredol sy’n ymwneud ag arian fydd yn helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau sy’n gall yn ariannol ac yn economaidd.

  Explore

  Self-Employed Accounts

  Self-Employed Accounts

  L Gov
  Sut i wneud eich cyfrifon ar gyfer pan fyddwch yn hunangyflogedig.

  Explore

  Borrowing

  Borrowing

  L MM_MS
  Mae pecynnau ‘Benthyca’ MoneyMakesSense yn crynhoi popeth y mae myfyrwyr angen ei wybod am fenthyg gan gynnwys gorddrafft, morgais a mwy!

  Explore

  Scholastic - Taxes

  Scholastic - Taxes

  L scholastic
  Gweithgaredd – Mae’r ddolen ysgolheigaidd yma yn rhoi ystod o weithgareddau ac adnoddau ar gyfer ystod eang o oedrannau. Mae’n llawn gweithgareddau hwyliog a rhyngweithiol a chynlluniau gwersi fel bod eich myfyrwyr yn dod yn arbenigwyr ar drethi!

  Explore

  Crash Course

  Crash Course

  L CC
  Fideo – mae’r cwrs fideo carlam hwn yn egluro hanes trethi a dangos pa mor bwysig ydynt i bob cymdeithas fodern!

  Explore

  Insurance

  Insurance

  L MM_MS
  Mae’r adnodd Money Makes Sense yma yn llawn adnoddau i’ch helpu i addysgu popeth ynghylch yswiriant i’ch disgyblion.

  Explore

  How to save money every day

  How to save money every day

  L BoA
  Mae’r fideo yma gan Bank of America yn rhoi esiamplau syml i chi o sut y gallwch gynilo arian pan fo myfyrwyr yn symud allan i fyw ar eu pennau eu hunain.

  Explore

  Money & Stuff

  Money & Stuff

  L MoneyandStuff
  Mae’r wefan hon yn rhoi templedi ar gyfer taenlenni cyllidebu y gellir eu defnyddio fel gweithgaredd i’ch dysgu ynghylch cynilo.

  Explore

  Budget Planner

  Budget Planner

  L MSE
  Tudalen yn llawn lluniau a fideos teithwyr sy’n hawdd eu darllen.

  Explore

  Money Advice Service

  Money Advice Service

  L MAS
  Canllaw cam wrth gam gyda phob math o wybodaeth yn ymwneud â chyllidebu ynghyd a fideos i’ch cynorthwyo.

  Explore

  Budgeting

  Budgeting

  L MM_MS
  Adnoddau gwahanol y gallwch eu defnyddio i’ch cynorthwyo i addysgu am gyllido yn y stafell ddosbarth.

  Explore

  Pension Need-to-Knows

  Pension Need-to-Knows

  L MSE
  Popeth sydd angen i chi ei ddysgu am bensiynau a’r rhesymau drostynt a’r hyn sydd angen i chi ei wneud.

  Explore

  Pensions Management Institute

  Pensions Management Institute

  L Pensions
  Canllaw dysgu am bensiynau a chamau a’r hyn dylid ei ddysgu.

  Explore

 • Rhianta

  Teenage Pregnancy Support

  Teenage Pregnancy Support

  L NHS
  Mae’r wefan GIG hon yn egluro sut y gallant eich cynorthwyo a chynnig cefnogaeth beichiogrwydd penodol i feichiogi yn yr arddegau.

  Explore

  Register a Birth

  Register a Birth

  L Gov
  Dyma wefan swyddogol y llywodraeth gyda chyfarwyddiadau ar gofrestru babi newydd anedig.

  Explore

  NHS - Childhood Vaccines

  NHS - Childhood Vaccines

  L NHS
  Mae’r wefan hon yn eich arwain drwy’r brechiadau sydd ar gael am ddim i bob babi a phlentyn yn y DU.

  Explore

 • Dechrau’r Brifysgol

  Mirror

  Mirror

  L Mirror
  Ysgrifennwyd yr erthygl yma yn rhannol gan The Student Room ac ynddo ceir y cyngor gorau ar setlo i mewn yn ystod yr wythnos gyntaf yn y brifysgol.

  Explore

  QS Top Universities

  QS Top Universities

  L QS
  Mae’r wefan Prifysgolion Gorau hon yn rhoi’r rhestr berffaith o’r hyn na ddylai myfyrwyr anghofio eu pacio wrth fynd am y Brifysgol.

  Explore

  Youth Central

  Youth Central

  L YC
  Mae Youth Central yn rhoi rhestr o’r 9 Awgrym Gorau ar gyfer israddedigion sy’n dechrau ar eu blwyddyn gyntaf.

  Explore

  Cyllid i Fyfyrwyr

  Get Ready for University

  Get Ready for University

  L GetReadyforUniversity
  Yn y fideo hwn, aiff Llinos a Hannah trwy’r broses o gyllido eich astudiaethau prifysgol.

  Explore

  Student Finance

  Student Finance

  L Gov
  Gwefan swyddogol y llywodraeth yn dangos holl rannau pwysig Cyllid Myfyrwyr gan gynnwys benthyciadau, bwrsarïau, grantiau a mwy.

  Explore

  Cyllid Myfyrwyr Cymru

  Cyllid Myfyrwyr Cymru

  L SFW
  Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn fwy penodol i fyfyrwyr o Gymru er mwyn i chi ariannu eich lle mewn Prifysgol neu goleg.

  Explore

  Cyngor Doeth am Gyllid i Fyfyrwyr

  Cyngor Doeth am Gyllid i Fyfyrwyr

  L SFW
  Mae’r fideo hwn yn eich helpu i wybod os ydych yn gymwys.

  Explore

  Save the Student

  Save the Student

  L StS
  Dylai Save the Student ateb yr holl gwestiynau sydd gennych ynghylch cyllid myfyrwyr, gan gynnwys faint a sut i dalu?

  Explore

 • Teithio

  GOV.UK

  GOV.UK

  L Gov
  Prif nod yr adnodd yw rhoi cyngor ar deithio i bobl ifanc yn ystod cyfnod pan maent yn dechrau ystyried teithio’n annibynnol neu gyda’u cyfoedion am y tro cyntaf.

  Explore

  Hodder Education

  Hodder Education

  L Hodder
  Mae’r adnoddau hyn wedi’u hysgrifennu fel canllaw i bobl ifanc ar y gyfraith, gan gynnwys: Bywyd - Diogelwch - Addysg - Gwaith - Arian - Teulu - Cartref - Hamdden - Teithio a thrafnidiaeth - Yr heddlu a’r llysoedd - Y gyfraith, y llywodraeth a hawliau dynol - Cysylltiadau.

  Explore

  Dysgu Cymru

  Dysgu Cymru

  L LearningWales
  Dyluniwyd Cymru, Ewrop a’r Byd (CEB) i helpu dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth am fywyd yng Nghymru, ac am le Cymru o fewn y DU, Ewrop a gweddill y byd.

  Explore

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.